Lista e ekspertëve

  • EKSPERTËVE PËR NJOHJEN E MËSIMIT PARAPRAK

    Category 1

    EKSPERTËVE PËR NJOHJEN E MËSIMIT PARAPRAK
  • EKSPERTËT PËR NJOHJEN E MËSIMIT PARAPRAK

    Category 1

    Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) krahas planit të punës për vitin 2020 ka zhvilluar edhe një aktivitet trajnues lidhur me procesin e Njohjes së Mesimit Paraprak (NjMP). Në këtë trajnim u përfshinë anëtarët e ekipeve vlerësuese që do të angazhohen për procesin e akreditimit të institucioneve për zbatimin e NjMP sipas fushave, sektoreve përkatëse dhe sigurimit të cilësisë. Ky aktivitet u zhvilluar ne bashkepunim me DVV International, zyra në Kosovë. Lexo më shumë