Nëse zotroni një profesion dhe nuk keni dëshmi për ta vërtetuar atë, ju mund ta bëni këtë përmes Njohjes së Mësimit Paraprak.

Për të realizuar aplikimin, fillimisht ju duhet të krijoni llogarinë tuaj në platformën shtetërore eKosova duke klikuar mbi butonin me emërtimin "Regjistrohu" dhe më pastaj mund të realizoni aplikimin.

Regjistrohu

AKK me përkrahje të projektit ESVET PRO të implementuar nga LuxDev dhe financuar nga BE ofron mundësinë që të certifikoheni nëpërmjet NjMP.

Për të realizuar aplikimin, fillimisht ju duhet të krijoni llogarinë tuaj në platformën shtetërore eKosova duke klikuar mbi butonin me emërtimin "Regjistrohu" dhe më pastaj mund të realizoni aplikimin.

Regjistrohu
Përfitoni nga mundësia që të çertifikoheni nga Institucionet e akredituara nga AKK, ku njohuritë dhe përvoja juaj profesionale përkthehet me një çertifikatë të njohur zyrtarisht me të cilën mund të konkuroni në tregun e punës.

Për të realizuar aplikimin, fillimisht ju duhet të krijoni llogarinë tuaj në platformën shtetërore eKosova duke klikuar mbi butonin me emërtimin "Regjistrohu" dhe më pastaj mund të realizoni aplikimin.

Regjistrohu

Regjistrohu

Regjistrohu për programet e NjMP duke dhënë informatat personale dhe profesionale

Dokumentet

Për listën e dokumenteve klikoni në linkun dokumentet

Lajme

Për të lexuar lajmet më të fundit klinkoni në linkun lajmet

Trajnimet

Për t'u informuar rreth trajnimeve të mbajtura klinkoni në linkun trajnimet

Çfarë është njohja e mësimit paraprak (NjMP)?

Fitoni kualifikime duke siguruar dëshmi të njohurive dhe aftësive përkatëse që keni fituar gjatë punës së mëparshme

NjMP është proces i vlerësimit të njohurive të fituara përmes mësimit formal, joformal dhe informal, në punë apo përmes aktiviteteve tjera.

Pra kjo nënkupton që personat të cilët nuk janë në gjendje që përmes certifikatave apo dokumenteve tjera ta dëshmojnë njohurite e tyre.

Nëpërmjet NjMP mund te merret një kualifikim i plotë apo i pjesëshmëm që është pjese e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve e cila është e referuar në Kornizën Europiane të Kualifikimeve.

Kjo do të thotë se certifikatat e arritura përmes NjMP njihen brenda dhe jasht Kosovës.

Thirrje për regjistrim

Të gjithë të interesuarit të cilët kanë përvojë në profesion të caktuar por nuk kanë shkollim formal dhe janë të interesuar të regjistrohen në NjMP i bëjmë thirrje që të regjistrohen duke klikuar butonin e mëposhtëm

Regjistrohu

Video manuali i përdorimit

Për AKK

AUTORITETI KOMBËTAR I KUALIFIKIMEVE

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve është një organ publik i pavarur, në pajtim me ligjin për Kualifikime Kombëtare në Kosovë. AKK është themeluar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), dhe to të veprojë në marrëveshje me Zyrën e Kryeministrit dhe ministritë tjera relevante.

AKK e bënë të mundur

 • Njohjen më të mirë kombëtare dhe ndërkombëtare të kualifikimeve
 • Pjesëmarrjen më të gjerë në mësimin gjatë gjithë jetës
 • Fleksibilitetin më të madh gjatë ofrimit të arsimit dhe aftësimit
 • Njohjen e mësimit të bazuar në punë
 • Progresin e përmirësuar për individ, nëpërmjet njohjes së mësimit paraprak dhe transferim të kredive
 • AKK, gjithashtu, do të akreditojë institucionet për vlerësimin e nxënësve dhe lëshimin e certifikatave për kualifikimet e validuara në KKK

Një element thelbësor i sistemit kombëtar të kualifikimeve në Kosovë, do të jetë Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. Ky është një organ i themeluar si rezultat i miratimit të Ligjit për Kualifikime. Përgjegjësia e tij do të jetë mbikëqyrja e kualifikimeve kombëtare krahas me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencinë Kosovare për Akreditim dhe organe tjera profesionale, të aprovuara për këtë qëllim me vendim qeveritar.

Misioni i AKK-së

Misioni i AKK-së është të mbikëqyrë dhe zhvillon Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në kontekst të të mësuarit gjatë gjithë jetës në partneritet me nxënësin/kandidatin, punëdhënësin dhe ofruesit e Arsimit dhe Aftësimit në të gjitha nivelet dhe në përputhje me nevojat dhe kërkesat e shoqërisë dhe ekonomisë.

Vizioni i AKK-së është krijimi i një sistemi cilësor të besueshëm dhe transparent të kualifikimeve kombëtare me qëllim të rritjes së mundësive për mobilitet kombëtar dhe ndërkombëtar.

Pyetje të Shpeshta

 • Çfarë duhet të bëni për të aplikuar për NjMP?

  Individët që dëshirojnë të marrin kualifikim nëpërmjet Njohjës së Mësimit Paraprak ata duhet të drejtohen tek Institucionet e Akredituara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Pra, institucionet që ofrojnë arsim dhe aftësim profesional duhet të akreditohen nga AKK që të zbatojnë NjMP-në në Kosovë. Pas aplikimit, kandidati për NjMP plotëson portfolion e tij për të dëshmuar njohuritë, shkathësitë dhe kompetencat e fituara gjatë jetes, e pastaj përmes procesit të vlerësimit praktik do të certifikohet për kualifikimin e synyar.

 • Per tu certifikuar ne NjMP nevojitet te keni njohuri apo pervoje pune ne profesionin perkates.

 • Me Certifikaten e fituar nga NjMP mund të jeni konkurent i barabartë në tregun e punës si dhe:

  1. Hyrja në një program studimi;
  2. Certifikimi vetem per ndonje modul te caktuar duke mos perfshi kualifikimin si terresi;
  3. Shendrrrimi i shkathtësive dhe njohurive ne certifikate zyrtare
  4. Certifikata e arritura njihen brenda dhe jasht vendit

 • Kandidatët informohen lidhur me koston e mundshme nga institucionet që zbatojnë NjMP para se të filloj procesi i zbatimit të NjMP.

 • Për të marr më shumë informata për NjMP, we faqe e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve: akkks.rks-gov.net.

Kontakti


Lokacioni:

Rr. Agim Ramadani p.n, Qendra e Studentëve, Prishtinë, Kosovë

Tel.:

038 212 595

Loading
Mesazhi i juaj u dërgua. Ju faleminderit!