Politikat e NjMP

  • Raporti i “Njëfishtë” për NjMP

    Ky dokument është zhvilluar me mbështetje të ETF dhe nëpërmjet këtij raporti AKK paraqet vështrimin mbi gjendjen aktuale dhe nismat e ndërmarra në lidhje me sistemin e Njohjes së Mesimit Paraprak në Kosovë. Struktura e raportit është hartuar bazuar në rekomandimet e propozuara nga Grupi Këshilues i Kornizës Evropiane të Kualifikimeve - KEK dhe përbëhet nga 6 kapituj. Procesi i hartimit të raportit u zhvillua në konsultim me të gjitha palët e interestit në Kosovë përmes intervistimit dhe diskutimeve të ndryshme. Po ashtu, ky raport u shqyrtua nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Kosova është vendi i 11-të që ka paraqitur raportin Raportit të „njëfishtë “të validimit të mësimit joformal dhe informal pranë Grupit Këshillues (Advisory Group AG) të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve (EQF).

    Lexo më shumë
  • Politikat dhe procedurat për NjMP

    Ky dokument është zhvilluar në konsultim me palët e interesit të AKK dhe ofron sqarime të Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr. 31/2014 për Njohjen e Mësimit Paraprak. Ai duhet lexuar së bashku me Udhëzimin Administrativ të MASHT-it Nr. 29/2014 për Kriteret dhe Procedurat për Validimin dhe Aprovimin e Kualifikimeve Kombëtare dhe Akdreditimi i Institucioneve që Ofrojnë Kualifikime në Kosovë. Veç kësaj, ai merr parasysh zhvillimet ndërkombëtare për validimin e mësimit joformal dhe informal (VMJFIF) dhe është në përputhje me Udhërrëfyesin Evropian lëshuar nga Cedefop. Dokumenti përcakton përgjegjësitë e palëve relevante të interesit të përfshira në procesin e NjMP, duke përfshirë Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, ofruesit (institucionet e akredituara për arsim dhe aftësim profesional, publike dhe private), profesionistët dhe kandidatët, si dhe akterët tjerë të përfshirë në proces, siç janë partnerët social dhe bizneset.

    Lexo më shumë