TRAJNIMI I EKSPERTËVE PËR NJOHJEN E MËSIMIT PARAPRAK (NJMP)

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) krahas planit të punës për vitin 2020 ka zhvilluar edhe një aktivitet trajnues lidhur me procesin e Njohjes së Mesimit Paraprak (NjMP).

Në këtë trajnim u përfshinë anëtarët e ekipeve vlerësuese që do të angazhohen për procesin e akreditimit të institucioneve për zbatimin e NjMP sipas fushave, sektoreve përkatëse dhe sigurimit të cilësisë.

Ky aktivitet u zhvilluar ne bashkepunim me DVV International, zyra në Kosovë.

  • Autor: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
  • Kategoria: Category 1
  • Data e trajnimit: 14.10.2021
  • Data e publikimit: 05.11.2021